De Defensie Advocaat maakt onderdeel uit van de maatschap Dudink en Starink Advocaten waarin advocaten de rechtspraktijk uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de Maatschap Dudink en Starink Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dudink en Starink Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Dudink en Starink Advocaten of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dudink en Starink Advocaten.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Dudink en Starink Advocaten geen controle heeft. Dudink en Starink Advocaten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.