VIBU?

Onder de veteranen die lijden aan complexe, traumagerelateerde stoornissen, is een kleine groep waarbij de behandeling niet op gang komt, stagneert of zelfs mislukt. Deze veteranen zijn té veel in crisis om te kunnen profiteren van het bestaande ambulante of klinische behandelaanbod. Meestal wordt deze crisis in de behandeling veroorzaakt door één of meerdere van de volgende (bijkomende) problemen:

1. Ernstige persoonlijkheidproblematiek,

2. Grote problemen met agressieregulatie,

3. Verslaving of middelengebruik,

4. Ontwrichting van het thuissysteem,

5. Grote Sociaal-maatschappelijke problemen (financiën/huisvesting etc.)

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) is onderdeel van de Intensieve & Forensische Psychiatrie. Het gaat om een open setting met 24 uurs verpleegkundige bezetting. Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van een gesloten crisisunit. Het multidisciplinaire behandelteam zal therapieën en activiteiten uitvoeren die gericht zijn op het verkrijgen van stabiliteit. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen van de forensisch psychiatrische afdelingen of van de deskundigheid elders op het terrein. Zodoende is er voldoende specialistische kennis op het gebied van;

1. psychodiagnostiek,

2. neurobiologisch psychiatrie,

3. agressiehantering,

4. persoonlijkheidsproblematiek,

5. psychotrauma,

6. verslaving en systeemtherapie.

Er zal intensief worden samengewerkt met het maatschappelijk werk van de Basis en met andere participanten van het LZV.

Wanneer toegang?

Eerst moet duidelijk worden waardoor de patiënt (of de behandeling) in crisis is geraakt. Hiervoor is goed overleg met de verwijzende behandelaar nodig en gedegen onderzoek.  

Dan zal, op basis van een behandelovereenkomst met de veteraan, gewerkt worden aan het verkrijgen van stabiliteit door middel van een opname.

Op de behandelunit zullen alléén Nederlandse veteranen worden opgenomen die aan Nederlandse missies hebben deelgenomen. Lotgenotencontact zal dus een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. Pas wanneer voldoende stabiliteit is bereikt, kan opnieuw beoordeeld worden of een vervolgbehandeling is geïndiceerd.

Op de behandelunit wordt niet aan traumabehandeling gedaan, maar worden veteranen juist geschikt gemaakt voor doorverwijzing naar de bestaande tweede- of derdelijns psychotraumacentra. De unit is eveneens geen woonvoorziening. Er zullen dus vóór opname afspraken gemaakt moeten worden met de verwijzende instantie over de duur van de opname en mogelijke vervolgtrajecten. Tenslotte wordt bij aanmelding om een ondertekende verwijsbrief van een arts gevraagd.

Contact:

Voor vragen of aanmeldingen kunt u zich richten tot:

Secretariaat Intensieve en Forensische Psychiatrie

Postbus 5

5800 AA Venray

Tel. 0478 – 786 068

lweijers@vvgi.nl

 

De Defensieadvocaat, bron: www.vvgi.nl