Uitspraak CKA (SER) over de medische afwijzing van een militaire functie!

Een burger solliciteerde bij Defensie naar een militaire functie. Hij moest als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Basis Psychologisch Onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen heeft vervolgens naar aanleiding van het BPO de man (maar gelijk) een voorgoed negatief advies over de geschiktheid voor een militaire functie gegeven.
Reden was dat de psychische belastbaarheid van betrokkene onvoldoende zou zijn om onder belastende omstandigheden effectief te blijven functioneren. Hij zou in onvoldoende mate over adequate coping stijlen, daadkracht en een sociaal vangnet beschikken en daarmee niet kunnen voldoen aan de gestelde aanstellingseisen. Daarnaast zou klager lichamelijke klachten bij psychische belasting ervaren. Defensie neemt de sollicitant naar aanleiding van het advies van de psycholoog vervolgens niet aan.

De klacht richtte zich tegen de uitslag van het BPO en in het bijzonder tegen de wijze van totstandkoming en de onderbouwing van de conclusie. Hij verzocht de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER), om te oordelen of de wijze waarop het BPO werd afgenomen, in strijd was met de Wet op de medische keuringen (Wmk).

De CKA gaf vervolgens aan dat de gestelde gezondheidsvragen over hoofd- en rugpijn en slaapproblemen, behandelingen die werden ondergaan, over behandelende artsen, gebruikte medicatie (bijvoorbeeld psychofarmaca), lichamelijke ongemakken en ziekteverzuim, vragen zijn die vallen onder het bereik van de Wmk. Maar ook algemene gezondheidsvragen of vragen die worden gesteld om de eventuele invloed van gezondheid op het gedrag te bepalen, worden gekwalificeerd als gezondheidsvragen in de zin van de Wmk.

Door het stellen van dergelijke “algemene gezondheidsvragen” is de psycholoog namelijk gericht informatie aan het inwinnen over de gezondheidstoestand van de betrokkene.
De CKA was van oordeel dat door het stellen van gezondheidsvragen een aanstellingskeuring is verricht en dat zij daarmee bevoegd was om over de klacht te oordelen.

Vervolgens oordeelt de CKA dat in deze specifieke zaak door defensie in strijd is gehandeld met de Wet op de Medische Keuringen, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat was even een tik op de vingers, maar het probleem is echter dat de CKA geen bindende uitspraken doet. De SER is tenslotte een adviesraad.

De zaak loopt nog, omdat ook het inhoudelijke oordeel van de psycholoog de toets der kritiek niet kon doorstaan!

U bent geïnformeerd (en gewaarschuwd)!

Bel tijdig voor advies!

Hein Dudink/Advocaat