Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Met grote regelmaat wordt mij gevraagd wat nu eigenlijk vertrouwelijk is tussen de civiele arts/patiënt en de militaire arts/militair. Juridisch maakt het geen verschil. De arts dient zich aan de regels van de WGBO te houden. Dat betreft dwingend recht, waar geen arts vanaf mag wijken. Dat deze regelgeving een militaire arts in de problemen kan brengen, lijkt daarmee duidelijk. Het is namelijk volgens de WGBO niet toegestaan dat de arts gegevens verschaft aan derden zonder toestemming van de patiënt.

De militaire arts heeft daarnaast echter ook nog een militaire rang en is daardoor vaak ondergeschikt aan zijn commandant, die meestal een ander belang heeft dan de arts. Overigens geldt vorenstaande ook voor de tandarts. Deze laatste groep vergeet nog wel eens dat zij ook onder de werking van de WGBO vallen.

Welke verrichtingen van de arts vallen nu eigenlijk onder de WGBO? Volgens artikel 445 van de WGBO, alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon voor genezing, preventie en de beoordeling van zijn gezondheid. Dus het begint al op het moment dat u de spreekkamer instapt!

Het belangrijkste element is eigenlijk dat de arts de patiënt moet informeren over de aard van de aandoening, de behandelingsmogelijkheden, risico’s, reguliere alternatieven en vooruitzichten. Niet onbelangrijk is dat de arts een juist en duidelijk dossier bijhoudt. Dit dient hij 15 jaar te bewaren.

Mij staat een zaak bij van een militair, die uiteindelijk drie verschillende medische dossiers bleek te hebben! 

Het Openbaar Ministerie heeft voor het vervolgen van medisch personeel een Expertisecentrum opgericht met een speciale landelijk opererende officier van justitie.

Omdat een arts ook onder de Wet BIG valt, de Wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg, kan er sprake zijn van samenloop van tuchtrechtelijke civiele en strafrechtelijke procedures.

Het tuchtrecht richt zich meer op de kwaliteit van de dienstverlening, mede door hen die afwijken wat van een redelijk bekwaam zorgverlener verwacht mag worden een maatregel op te leggen. Het civiele recht is meer gericht op financiële genoegdoening en het strafrecht op individuele bestraffing bij overtreding van een strafbepaling.

Bovengenoemde wet- en regelgeving is van toepassing op de arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige.

U bent geïnformeerd! 

De Defensieadvocaat