Marinier vrijgesproken in tuchtrechtzaak door de militaire kamer te Arnhem.

Mooier kon er door de militaire kamer in Arnhem geen recht worden gesproken. Enige tijd geleden kwam een marinier bij mij die werd beschuldigd door een aantal (stomdronken) collega militairen. Hij werd vervolgens geschorst en kreeg een tuchtrechtelijke straf.

In deze zaak verklaarden zijn directe collega’s overigens volstrekt anders en ontlastend, maar dit mocht niet baten en werd niet meegenomen in het onderzoek. Hij werd vervolgens gestraft met een geldboete, maar ging daartegen met ondergetekende in beroep bij de militaire kamer van de rechtbank te Arnhem. De militaire kamer bestaat uit twee rechters en een militair lid. Daarbij geeft de Officier van Justitie zijn mening namens het Openbaar Ministerie.

De militaire kamer volgde in haar uitspraak het verweer van de verdediging en kwam zelfs op twee punten tot vernietiging van de bestreden uitspraak en sprak de marinier vervolgens vrij.

Daarbij was het ergste verwijt dat de gestrafte niet de mogelijkheid had gekregen om de in het onderzoek gehoorde getuigen zélf te mogen horen of vragen te stellen. Of door ondergetekende te laten horen. Om dit te herstellen waren vier getuigen naar de zitting meegekomen om alsnog hun verklaring voor de militaire kamer af te leggen. Dat was echter niet meer nodig. De militaire kamer had genoeg gehoord.

Saillant detail was dat de Officier van Justitie eveneens het verweer van de verdediging volgde en tot vrijspraak kwam.

Volledigheidshalve dient er wel bij te worden vermeld dat dit soort tuchtrechtzaken sporadisch voor de militaire kamer worden gebracht en vol zitten met specifieke tuchtrechtelijke regels. Regels die twee kanten uitwerken en zoals nu blijkt, rechtsbescherming bieden voor de militair.

Mooie uitspraak!

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink