Vraag; ‘Sinds 1987 ontvang ik een Militair invaliditeitspensioen (80% invaliditeit), en er heeft sinds 14 jaar geen indexering meer plaatsgevonden, is dit correct?’

Goeie vraag aan de Defensie Advocaat!

Colin Winters zocht het uit:

Er is inderdaad wat gaande v.w.b. de indexering. Veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers met een invaliditeitsuitkering zien die al twaalf jaar lang niet stijgen. De inflatie nam de afgelopen jaren toe, maar gewonde veteranen en dienstslachtoffers worden daarvoor niet gecompenseerd. Inmiddels is deze groep al ruim 20% indexatie misgelopen. Dat schrijft Veteranenombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan minister Ollongren.

De ombudsman vroeg ook in juni 2020 en juni 2021 al aandacht voor de inkomenssituatie van veteranen die het zogenoemde Militair invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen. Na zijn laatste brandbrief heeft de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer de minister in een motie opgeroepen ‘zo snel mogelijk te komen tot een indexatie van het MIP, en dit onderwerp indien nodig los te koppelen van bredere Cao-onderhandelingen’. Reinier van Zutphen: “Inmiddels zijn er 9 maanden verstreken sinds die motie. En ondanks toezeggingen lijkt er nauwelijks sprake van vooruitgang”.

Compensatie:

Volgens de Veteranenombudsman is het uitblijven van de indexatie bijzonder pijnlijk, omdat deze groep veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers het financieel steeds moeilijker krijgt. “We krijgen regelmatig signalen van veteranen die in armoede terecht komen en afhankelijk worden van de voedselbank. De situatie waarin zij nu zitten, laat niet toe dat de minister nog langer uitvoerig onderzoekt hoe en wanneer het MIP kan worden aangepast. Er is nu actie nodig.” De Veteranenombudsman roept de minister in zijn brief dan ook op om voor de getroffen veteranen een regeling te treffen, zoals een tijdelijke aanvulling op het inkomen.

Hieronder de brief welke verzonden is aan Minister Ollongren:

Geachte mevrouw Ollongren,

In vervolg op mijn brieven aan u van 2 juni 2020 en 14 juni 2021(zie bijlagen)  vraag ik opnieuw uw aandacht voor de inkomenssituatie van veteranen die een Militair invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen. Na mijn laatste brandbrief heeft de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer u op 22 juni 2021 in een motie van het lid Van Wijngaarden c.s. opgeroepen ‘zo snel mogelijk te komen tot een indexatie van het MIP, en dit onderwerp indien

nodig los te koppelen van bredere Cao-onderhandelingen’. U hebt die motie ook aangehaald in uw reactie aan mij van 9 september 2021. In uw brief laat u weten dat het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie van toepassing is op de indexatie van het MIP en dat een wijziging overleg- en overeenstemmingsplichtig is. Omdat het formele overleg met de bonden was opgeschort, kon de MIP-indexatie nog niet als agendapunt worden

behandeld. U gaf wel aan dat u zich beraadde hoe u toch vooruitgang in dit dossier kon boeken. 

Geen vooruitgang.

Inmiddels zijn er bijna negen maanden verstreken sinds de motie. Ik constateer dat er ondanks de toezegging in uw brief nauwelijks sprake lijkt te zijn van enige vooruitgang. Dit is bijzonder pijnlijk omdat de inkomenssituatie van deze groep kwetsbare veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers steeds moeilijker wordt. Door de koppeling van het MIP aan de algemene ouderdomspensioenen van het ABP, die al sinds 2010 niet zijn geïndexeerd, is deze groep al een indexatie van ruim 20% misgelopen. De Veteranenombudsman ontvangt regelmatig signalen van veteranen die te maken hebben met een armoedeval en afhankelijk raken van de voedselbank. De situatie waarin zij momenteel verkeren, laat niet toe dat er uitvoerig wordt onderzocht hoe en wanneer het MIP kan worden aangepast. Aanhoudend dringend advies om bovenstaande redenen herhaal ik mijn eerdere dringende advies om het MIP met voortvarendheid te indexeren. Als dat niet op korte termijn uitvoerbaar is, roep ik u op om voor de getroffen veteranen een regeling te treffen. Bij een regeling denk ik aan een tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman,

Reinier van Zutphen

Bovenstaande maakt goed duidelijk waar de prioriteiten in Den Haag liggen.

In ieder geval niet bij de (invalide) militair.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Met dank aan Colin Winters.